Situationsplan

Situationsplanen visar hur byggnaden placeras på fastigheten. Byggnaden måttsättes vinkelrät från tomtgränser med minst tre mått och föreslagen höjd för golv anges för byggnaden/byggnaderna.
Anslutningspunkter för El/VA markeras och ev. stenkista ritas in.
Situationsplan ritas vanligast i skala 1:400 eller 1:500.


linjera linjera ritningstjänster arkitekt ritningar bygglov